Børnebeskyttelse | Plan Danmark Gå til hovedindhold

Børnebeskyttelse

Som international børnefokuseret udviklingsorganisation med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, er Plan engageret i at fremme børns rettigheder, herunder deres ret til beskyttelse. Plans arbejde består i at beskytte børn fra at lide overlast og sikre, at børns ret til beskyttelse i henhold til Børnekonventionens artikel 19 opfyldes.

Godkendt den: 15/06/13.

Sig ’JA!’ til at beskytte børn

Vi tager vores ansvar for at fremme børns rettigheder og beskytte børn mod overlast, overgreb, vanrøgt og enhver form for udnyttelse alvorligt. Herudover arbejder vi aktivt for at forhindre personer, som misbruger børn, fra at blive involveret i Plans arbejde og skrider resolut til handling over for enhver Plan-medarbejder, Plan-samarbejdspartner, Plan-gæst eller Plan-leder, der begår et overgreb på et barn. Vores beslutninger og handlinger i forhold til børnebeskyttelse og overtrædelse af denne politik følger princippet om ”barnets tarv”.


Definitioner i børnebeskyttelsespolitikken

1.    Ligesom i FN’s Børnekonvention defineres et barn i denne Politik som enhver person under 18 år (artikel 1 i FN’s Børnekonvention).
2.    Børnemisbrug defineres som enhver form for fysisk misbrug, psykisk mishandling, seksuelt overgreb og udnyttelse, vanrøgt eller forsømmelse, kommerciel eller anden udnyttelse af et barn og omfatter enhver handling, der resulterer i, at et barn lider eller er i fare for at lide overlast. Børnemisbrug kan være en forsætlig handling, eller det kan være manglende handling for at forhindre overlast. Børnemisbrug dækker over alt, hvad enkeltpersoner, institutioner, arbejdsgange og processer gør eller undlader at gøre – med eller uden overlæg – som skader et barn eller har en skadelig påvirkning på dets trivsel, værdighed eller mulighed for et sikkert liv og en sund udvikling frem til voksenalderen.
3.    Børnebeskyttelse defineres i denne politik som de ansvarsområder, forebyggende og aktive foranstaltninger og aktiviteter, som Plan udøver med henblik på at beskytte børn og sikre, at intet barn udsættes for børnemisbrug som del af dets tilknytning til os, dets kontakt med en Plan-medarbejder, Plans samarbejdspartnere og Plans gæster og/eller dets deltagelse i Plans aktiviteter, herunder vores projekter.
Herudover er det vores ansvar at sikre, at der gribes ind i tilfælde, hvor der er mistanke om et barns mistrivsel, eller i tilfælde, hvor et barn er blevet udsat for børnemisbrug, herunder at denne mistanke indberettes, og der på behørig vis reageres på denne mistanke i overensstemmelse med de relevante globale og nationale procedurer samt at disse forhold undersøges for at sikre fortsat læring og udvikling på området for organisatorisk børnebeskyttelse.
4.    Plans medarbejdere defineres som enkeltpersoner, der modtager regelmæssig løn for arbejde i Plan International Inc, herunder alle landekontorer, regionale kontorer, internationale hovedkontorer og Plans nationale organisationer. 
5.    Plans samarbejdspartnere defineres som en række betalte og ubetalte enkeltpersoner involveret i at samarbejde med Plan og at støtte Plan. Herunder hører bl.a. bestyrelsesmedlemmer, frivillige, også lokale frivillige, praktikanter, faddere, forskere, donorer, konsulenter og leverandører, personale og/eller repræsentanter for partnerorganisationer og lokale myndigheder (når disse indgår i samarbejdsaftaler med Plan).
6.    Plans gæster defineres som en række personer, der besøger vores projekter og kommer i kontakt med børn gennem Plan, herunder journalister, mediepersoner, forskere og kendte personer.
7.    Plans ledere defineres som Plans medarbejdere med ansvar for afdelingsledelse eller tilsyn med arbejde udført af Plans medarbejdere eller Plans samarbejdspartnere.

Børnebeskyttelsespolitikkens omfang

Børnebeskyttelsespolitikken gælder for alle Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere, Plans gæster og Plans ledere, der skal overholde alle politikkens bestemmelser og acceptere de sanktioner, der finder anvendelse i tilfælde af misligholdelse af politikken. Formålet med politikken er at opstille minimumsstandarder for alle Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere og Plans gæster; Plan International, Inc., landekontorer og datterselskaber samt nationale organisationer. Hvis påkrævet ved lov eller lokal praksis, kan Plan International, Inc., landekontorer og datterselskaber samt nationale organisationer videreudvikle de standarder, som børnebeskyttelsespolitikken opstiller. Denne forpligtelse tiltrædes ved underskrivelse af politikken.

Alle børn har lige ret til beskyttelse mod misbrug og udnyttelse

Denne politik bygger på principsættet i FN’s Børnekonvention, herunder følgende principper:

1.    Alle børn har lige ret til beskyttelse mod misbrug og udnyttelse.
2.    Ethvert barn har en grundlæggende ret til livet, overlevelse og udvikling. Plans børnefokuserede fremgangsmåde vedrørende udvikling på lokalt plan danner grundlag for at sikre, at barnets ret til beskyttelse mod skadelig påvirkning, misbrug og udnyttelse realiseres.
3.    Ethvert barn skal opfordres til at udnytte dets fulde potentiale, og ulighed og diskrimination skal bekæmpes.
4.    Ethvert barn skal have mulighed for frit at udtrykke sine synspunkter og dette skal tillægges ”passende betydning” i forhold til dets alder og modenhed. Vi diskriminerer ikke børn. Børn skal behandles med respekt uanset køn, nationalitet eller etnisk oprindelse, religion eller politisk overbevisning, alder, fysisk eller psykisk tilstand, seksualitet og kønsidentitet, familie, socioøkonomisk og kulturel baggrund eller eventuel kriminel fortid. 
5.    Alle har et ansvar for at understøtte omsorg for og beskyttelse af børn.
6.    Plan har et særligt ansvar for de børn, som vi kommer i kontakt med. Intet barn må lide overlast som følge af deres tilknytning til Plan som fadderbarn, deltager i et Plan-projekt eller som del af en Plan-pengeindsamling eller støttekampagne.
7.    Ovenstående særlige ansvar omfatter også de enkeltpersoner eller organisationer, der samarbejder med Plan. Alle, der arbejder for eller samarbejder med Plan skal derfor have kendskab til og overholde bestemmelserne i denne politik.

Plans visioner for børnebeskyttelse

Plan skal gennem sit arbejde skabe trygge miljøer for børn uanset om arbejdet vedrører pengeindsamling eller projektimplementering, hvor børn respekteres, beskyttes og styrkes i takt med, at deres kompetencer udvikles for aktivt at bidrage til udviklingen af børnebeskyttelsestiltag inden for Plan-organisationen.
Denne politik har til hensigt at sikre, at Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere, Plans gæster og Plans ledere i forhold til deres forpligtelse i Plan er dygtige, selvsikre, har kendskab til, er indforstået med og udrustet til at påtage sig deres ansvar for at beskytte børn og engagere sig positivt med børn og lokalsamfund for at medvirke til, at Plans generelle projektmål og forpligtelser fremmes.

Ansvarsområder i henhold til børnebeskyttelsespolitikken

Enhver, der arbejder hos Plan og indgår i samarbejde med Plan er forpligtet til at sikre, at børn beskyttes. De nedenfor anførte ansvarsområder er obligatoriske for de personer, der er omfattet af politikken. 
Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere, Plans gæster og Plans ledere: 
1.    Må aldrig forgribe sig på og/eller udnytte et barn eller handle på en måde, der sætter et barn i risiko for at lide overlast.
2.    Skal indberette enhver oplysning om børnemisbrug eller mistanke herom i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser og denne politik. Plans medarbejdere må endvidere gøre brug af Plans politik om whistleblowing i dette tilfælde.
3.    Skal handle i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser og denne politik, hvis der foreligger mistanke om, at et barn er blevet misbrugt eller udnyttet. 
4.    Skal samarbejde helt og holdent og udvise diskretion i enhver efterforskning af mistanke om børnemisbrug eller beskyldninger om børnemisbrug.
5.    Skal tilskynde og bidrage til at skabe et miljø, hvor børn respekteres og støttes i at udtrykke deres synspunkter og rettigheder. 
6.    Skal altid behandle børn med respekt af deres rettigheder, integritet og værdighed, varetage barnets bedste interesse og ikke udsætte dem for eller bringe dem i fare for udsættelse af overlast. For eksempel skal man i situationer, hvor der tages billeder/fotos af børn under besøg, samvær med børn eller ved udarbejdelse af historier med børn sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med den relevante Plan-politik og procedure.
7.    Må aldrig anmode om eller tage imod personlige kontaktoplysninger (herunder e-mailadresser, telefonnumre, kontaktoplysninger til de sociale medier, adresse, webcam, skype mv.) fra et barn eller en familie tilknyttet eller tidligere tilknyttet til Plans arbejde eller dele deres egne personlige kontaktoplysninger med sådanne personer. [For Plans medarbejdere og partnerorganisationer er der imidlertid en undtagelse hertil, hvis der udtrykkeligt til erhvervsformål er givet tilladelse hertil på en måde, der opfylder den lokale Plan-politik og procedure, og der foreligger samtykke fra barnets forældre eller værge, og der holdes tilsyn med dette af den relevante afdelingschef eller tilsynsførende]. 
8.    Må på ingen måde gennem medier videregive eller medvirke til videregivelse af oplysninger, der identificerer fadderfamilier eller børn, medmindre videregivelsen sker i overensstemmelse med Plans generelle politik og procedurer og/eller med Plans udtrykkelige samtykke hertil. Med medier menes papir, fotografier og sociale medier.
9.    Må på ingen måde tage kontakt til et barn eller familiemedlemmer med tilknytning til Plans arbejde uden tilsyn fra en Plan-medarbejder eller lignende. Denne kontakt kan omfatte men er ikke begrænset til besøg og enhver form for kommunikation gennem de sociale medier, e-mails og breve.
Plans medarbejdere:
10.    Skal overholde den adfærd, der er beskrevet i Plans Globale etiske retningslinjer.
11.    Må kun arrangere besøg mellem fadderbørn og faddere i beskyttede omgivelser fastsat af Plans landekontor. Dette omfatter eksempelvis barnets hjem med samtykke fra barnets familie og ifølge råd fra landekontorets medarbejdere, der altid er til stede under mødet.
12.    Må udelukkende videregive personlige kontaktoplysninger om faddere til tidligere fadderbørn, der er 18 år eller derover (ikke omvendt), så de har mulighed for at tage direkte kontakt efter udløbet af barnets fadderforløb med forudgående samtykke fra fadderen, det tidligere fadderbarn samt en positiv risikovurdering indhentet og godkendt af landekontoret.
Plans ledere:
13.    Plans ledere skal sikre, at Plans samarbejdspartnere under deres arbejdsforhold med Plan enten har underskrevet Plans etiske retningslinjer1 eller vejledningen om passende adfærd over for børn, der er relevant for deres arbejde med Plan og er udarbejdet af en Plan-leder, der har anvendt de etiske retningslinjer som vejledning.
14.    Plan International Inc/Limited’s direktører og nationale direktører skal sikre, at hver Plan-enhed har lokale procedurer på plads, som er i overensstemmelse med denne børnebeskyttelsespolitik og redegørelsen om Indberetning og respons på børnebeskyttelsesspørgsmål i Plan for at kunne reagere på mistanke om børnemisbrug. Lokale procedurer bør udarbejdes i samarbejde med lokale rådgivere i overensstemmelse med lokal lovgivning. Det bør også sikres, at denne politik og lokale procedurer er tilgæn-gelige på det lokale sprog og i børnevenlige formater.
15.    Alle Plan-ledere skal sikre, at Plans medarbejdere, som har indberettet mistanke om børnemisbrug eller som er anklaget for børnemisbrug gives den nødvendige opmærksomhed, støtte og beskyttelse ved håndtering af alle sagens forhold, herunder forhold om sikkerhed og mulige repressalier, der måtte opstå i forbindelse med hændelsen eller indberetningen af så-dan mistanke.

Personlig adfærd uden for arbejdstid eller i tilknytning til Plan

Plan ønsker ikke at diktere overbevisninger og værdier, hvorefter Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere, Plans gæster og Plans ledere bør leve deres privatliv. Dog anses handlinger uden for arbejdstiden, der strider mod denne politik, for en overtrædelse af politikken.
Plans medarbejdere, Plans samarbejdspartnere, Plans gæster og Plans ledere skal notere sig børnebeskyttelsespolitikkens principper og være opmærksomme på, hvordan deres adfærd kan opfattes såvel i som uden for arbejdstiden.

Implementering, tilsyn og sanktioner

Bestyrelserne i Plan International, Inc./Limited og Plans nationale organisationer er i sidste instans ansvarlige for denne politik. Plan International Inc./Limited’s CEO, direktører og nationale direktører er ansvarlige for politikkens implementering.
Tilsyn med overholdelsen af denne politik sker ved obligatorisk lokalisering af Minimumsstandarder for børnebeskyttelsespolitikken og Plans etiske retningslinjer i hele Plan-organisationen.
Overtrædelse af denne politik og manglende evne til at overholde dette ansvar kan have følgende konsekvenser:
•    For Plans medarbejdere og Plans ledere – disciplinærsag, eventuelt med afskedigelse til følge.
•    For Plans samarbejdspartnere og Plans gæster – til og med opsigelse af samtlige relationer, herunder kontrakter og partneraftaler med Plan.
•    Eventuelle fornødne juridiske eller lignende tiltag.
I tilfælde af mistanke om en Plan-medarbejders, Plan-samarbejdspartners, Plan-gæsts eller Plan-leders adfærd i forhold til børnebeskyttelse og/eller i tilfælde, hvor der er sket en overtrædelse af børnebeskyttelsespolitikken, vil dette blive undersøgt i henhold til denne politik, og det vil blive overvejet, hvorvidt de relevante juridiske myndigheder bør underrettes med henblik på politiundersøgelse i henhold til lovgivningen i det land, de arbejder; og/eller af Plan i overensstemmelse med disciplinære procedurer. Dette kan medføre en disciplinærsag for Plans medarbejdere og Plans ledere. 
Vær venligst opmærksom på, at såfremt en berettiget mistanke om formodet børnemisbrug rejses, og mistanken efterfølgende efter en undersøgelse viser sig at være ubegrundet, skrides der ikke ind over for indberetteren. Der vil dog blive iværksat behørige sanktioner i tilfælde af urigtige og ondsindede beskyldninger om børnemisbrug.